ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto zásadách ochrany osobních údajů naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Ing. Kateřina Bělková, IČO 74469223, místo podnikání Praha 8 – Kobylisy, Na Pěšinách 96/29, PSČ 182 00 (dále jako „správce“), je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů jsou blíže vymezeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na webové stránce (dále jako „Webová stránka“).

Co shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

1. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem zaslání upozornění na nový termín výcviků

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Ing. Kateřina Bělková, IČO 74469223, místo podnikání Praha 8 – Kobylisy, Na Pěšinách 96/29, PSČ 182 00 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování:

  • zasílání upozornění na nový termín výcviku. Kontaktní e-mailová adresa bude společností Ing. Kateřina Bělková zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu, kliknutím na tlačítko Odeslat a odesláním formuláře o rezervaci.

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemně  na e-mail mediacnikancelar@katerinabelkova.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

2. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace vzdělávacích služeb ve vyučovacích prostorách správce

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti realizace školení na pořádaných výcvicích v provozovnách správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek realizace školení zákazníka na výcvicích konaných v provozovnách správce, realizaci školení).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum a čas rezervace, způsob úhrady výcviku, zájem o ubytování realizované Správcem, informaci o absolvovaném výcviku a informaci, odkud se o službách Správce zákazníci dozvěděli a případné poznámky Zákazníků. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

3. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Ing. Kateřina Bělková,                       IČO 74469223, místo podnikání Na Pěšinách 96/29, Praha 8 - Kobylisy PSČ 18200 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

  • zasílání obchodních sdělení v podobě akčních nabídek, informací o nových možnostech financování výcviků a novinek od Správce.

Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání obchodních sdělení, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

4. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace odpovědí na jeho dotazy v kontaktním formuláři v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Ing. Kateřina Bělková, IČO 74469223, místo podnikání Na Pěšinách 66, Praha 8 - Kobylisy PSČ 18200 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu kontaktního jména, e-mailové adresy, telefonu pro účel zpracování:

  • zasílání odpovědí na otázky z webové stránky https://skolamediace.cz/kontakt/ Kontaktní jméno, e-mailová adresa, telefon bude zpracovávána po dobu 2 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím emailu pro zasílání odpovědí na dotazy, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktního jména, emailové adresy a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat žádostí odeslanou na e-mail na adresu mediacnikancelar@katerinabelkova.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Poskytnuté jméno, kontaktní emailová adresa a telefon bude zpracováván automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme:

Identifikační, platební a kontaktní údaje našich obchodních partnerů i fyzických osob nepodnikajících zpracováváme k výše uvedeným účelům- Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, případně po dobu trvání majetkových práv autorských, jsou-li předmětem smluvního vztahu.

Veškeré výše uvedené údaje můžeme též používat pro ochranu našich oprávněných zájmům (např. pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

Osobní údaje zpracováváme též k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické), a to po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

Kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
  • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, poskytování sdělení a oznámení za účelem informování veřejnosti, komunikace s experty pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s našimi obchodními partnery).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v námi provozovaných a zabezpečených systémech na území EU.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které s námi spolupracují, pokud je to nezbytné k zajištění našich zákonných a smluvních práv a povinností, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je veden Správcem a bude poskytnut na vyžádání.

Zpracování osobních údajů je prováděno převážně v sídle Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme.

Poskytování Vašich osobních údajů

Klientské osobní údaje zpracovávané v souvislosti s realizací Vaší smlouvy s námi, budou k dispozici příslušným pracovníkům a zaměstnancům Správce odpovědným za realizaci smlouvy. Klientské osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám pro účely plnění našich povinností vyplývající ze smlouvy, kterou spolu uzavřeme, a to v rozsahu a k účelu předpokládanému příslušnou smlouvou.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb, obchodním partnerům či sponzorům, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, eventů, atd., vždy pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci dané události.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Právo přístupu k osobním údajům (můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů)

Právo na přenositelnost (zn. právo abychom předali osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě smlouvy jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mají subjekty údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné)

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

  • Bez zbytečného odkladu opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
  • Provedli výmaz Vašich osobních údajů (zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas se zpracováním či vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování).
  • Omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků).

Právo podat stížnost proti zpracování

 

Na postup Správce lze v souvislosti se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, nás prosím kontaktujte písemně na emailu mediacnikancelar@katerinabelkova.cz, nebo na korespondenční adrese:

Ing. Kateřina Bělková

Na Pěšinách 66

Praha 8

18200

 

Tato verze zásad ochrany osobních údajů je platná od 21.1.2022